เครื่องวัดความดัน | เครื่องวัดความเร็วลม | เครื่องวัดอัตราการไหล

เครื่องวัดความชื้นในอากาศ | เครื่องวัดระดับความดังเสียง | เครื่องวัดคุณภาพอากาศ

เครื่องวัดความเร็วรอบ | เครื่องวัดแสง | เครื่องวัดหลายพารามิเตอร์ | โพรปไร้สาย

 

เครื่องวัดความดัน
Manometers

1
 
                                   MP100
                                              
เครื่องวัดความดัน
                                               MP100 : ย่านวัด-1,000 ถึง +1,000 Pa
                                               MP101 : ย่านวัด-1,000 ถึง +1,000 mmH2O
                                               MP105 : ย่านวัด-500 ถึง +500 mbar
                                                MP112 : ย่านวัด-2,000 ถึง +2,000 mbar


                                                                                                         download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

                                   
MP120
                                              
เครื่องวัดความดันและอัตราความเร็วลม
                                              
ย่านวัดวัดความดัน –1,000 ถึง +1,000 Pa
                                               ย่านวัดวัดอัตราความเร็วลม 2 - 40 เมตร/วินาที

                                                                                                         download 
รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

2
                                 MP200
                                           เครื่องวัดความดัน/อุณหภูมิ/คาร์บอนมอนอกไซด์(CO)
                                      
วัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในภาวะแวดล้อม
                                                   ย่านวัด
                                                      500 ถึง +500 Pa.
                                                      2,500 ถึง +2,500 Pa.
                                                      10,000 ถึง +10,000 Pa.
                                                      500 ถึง +500 mbar.
                                                      2,000 ถึง +2,000 mbar.

                                                      Thermocouple K, J, T
                                                
         –200 ถึง +1300,–100 ถึง +750 ,–200 ถึง +400 °C
                                         โพรปวัดคาร์บอนมอนอกไซด์/อุณหภูมิ
                                           ย่านวัด 0 – 1,000  ppm  และ –20 ถึง +80 °C
                                         สามารถเก็บค่าที่วัดได้ 8,000 จุดและต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

                                                                                                        download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
เครื่องวัดความเร็วลม
Anemometer
   แบบใบพัด (Vane probe)
   Vane anemometer

3
                                    LV110 เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 100 มม.
                                               ย่านวัดความเร็วลม 0.2 - 35 เมตร/วินาที
                                               ย่านวัดปริมาตรการไหล  0 - 99,999  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

                                               วัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +80 °C

4
                                    LV107 เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 70 มม.
                                               ย่านวัดความเร็วลม 0.6 - 40 เมตร/วินาที
                                               ย่านวัดปริมาตรการไหล  0 – 99,999 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +80 °C

5
                                    LV101 เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 14 มม.
                                               ย่านวัดความเร็วลม 0.6 - 40 เมตร/วินาทีี
                                               ย่านวัดปริมาตรการไหล  0 – 99,999 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +80 °C

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
   แบบลวดความร้อน
   Hot wire anemometer

6
                                    VT100
                                              
เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิแบบ hot wire
                                              
ย่านวัดความเร็วลม 0.15 - 30 เมตร/วินาที

                                               ย่านวัดปริมาตรการไหล  0 – 99,999  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +80
°C

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
   แบบใบพัดและ hotwire
   เลือกต่อกับโพรปวัดความเร็วลม แบบพัด หรือ hotwire

7
                                    VT200
                                              
 เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ
                                                เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 14 มม.  ย่านวัดความเร็วลม 0.6 - 40 เมตร/วินาที
                                                เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 70 มม.   ย่านวัดความเร็วลม 0.3 - 35 เมตร/วินาที
                                                เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 100 มม. ย่านวัดความเร็วลม 0.2 - 35 เมตร/วินาที
                                                Standard hotwire probe  ย่านวัดความเร็วลม 0.15 – 30  เมตร/วินาที
                                                ย่านวัดปริมาตรการไหล  0 – 99,999  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
                                                ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +80
°C
                                                current/voltage module (0/4 –20mA,  0-10V)
                                                thermocouple module
                                                สามารถเก็บค่าที่วัดได้ 8,000 จุด และต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
เครื่องวัดอัตราการไหล
Air Flow

   แบบใบพัด(Vane probe)
   Vane anemometer

      LV100
      เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ

8
                                    LV110 เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 100 มม.
                                               ย่านวัดความเร็วลม 0.2 - 35 เมตร/วินาที
                                               ย่านวัดปริมาตรการไหล  0 - 99,999  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

                                               วัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +80
°C

9
                                    LV107 เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 70 มม.
                                               ย่านวัดความเร็วลม 0.6 - 40 เมตร/วินาที
                                               ย่านวัดปริมาตรการไหล  0 – 99,999 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +80
°C

10
                                    LV101 เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 14 มม.
                                               ย่านวัดความเร็วลม 0.6 - 40 เมตร/วินาทีี
                                               ย่านวัดปริมาตรการไหล  0 – 99,999 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +80
°C

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

   แบบลวดความร้อน
   Hot wire anemometer

11
                                    VT100
                                              
เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิแบบ hot wire
                                              
ย่านวัดความเร็วลม 0.15 - 30 เมตร/วินาที

                                               ย่านวัดปริมาตรการไหล  0 – 99,999  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +80
°C

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
   แบบใบพัดและ hotwire
   เลือกต่อกับโพรปวัดความเร็วลม แบบพัด หรือ hotwire

12
                                    VT200
                                              
 เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ
                                                เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 14 มม.  ย่านวัดความเร็วลม 0.6 - 40 เมตร/วินาที
                                                เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 70 มม.   ย่านวัดความเร็วลม 0.3 - 35 เมตร/วินาที
                                                เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 100 มม. ย่านวัดความเร็วลม 0.2 - 35 เมตร/วินาที
                                                Standard hotwire probe  ย่านวัดความเร็วลม 0.15 – 30  เมตร/วินาที
                                                ย่านวัดปริมาตรการไหล  0 – 99,999  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
                                                ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +80
°C
                                                current/voltage module (0/4 –20mA,  0-10V)
                                                thermocouple module
                                                สามารถเก็บค่าที่วัดได้ 8,000 จุด และต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

13
                                    MP200
                                              
 เครื่องวัดอัตราการไหล/วัดความดัน/อุณหภูมิ/อุณหภูมิของ                                                                                   คาร์บอนมอนอกไซด์
                                                วิเคราะห์ผลเปลี่ยนแปลงตามเวลาจริง
                                                วัดคาร์บอนมอนอกไซด์ขณะที่ก๊าซไหลผ่านและก๊าซคงที่
                                                ย่านวัดปริมาตรการไหล  0 – 99,999  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
                                                ย่านวัดความดัน
                                                   -500 ถึง +500 Pa.
                                                   -2,500 ถึง +2,500 Pa.
                                                   -10,000 ถึง +10,000 Pa.
                                                   -500 ถึง +500 mbar.
                                                   -2,000 ถึง +2,000 mbar.
                                                หัววัดคาร์บอนมอนอกไซด์/อุณหภูมิ
                                                   ย่านวัด 0 ถึง 1,000  ppm และ –20 ถึง +80
°C
                                                Thermocouple K, J, T
                                                   200 ถึง +1300  , -100 ถึง +750 , -200 ถึง +400
°C
                                                สามารถเก็บค่าที่วัดได้ 8,000 จุด และมีช่องต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

14
                                    DEBIMO
                                              
เครื่องวัดการไหลของอากาศ
                                              
สำหรับวัด : อัตราการไหล, ความเร็วลม, ความดัน
                                              
ย่านวัดความเร็วลม : 3 ถึง 100 m/s

                                               ย่านวัดความดัน : 9 ถึง 10,000 Pa
                                               ทนความดันสูงสุด 2 bar
                                               ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 210
°C

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

15
                                    DBM 700
                                              
เหมาะสำหรับงานตรวจวัดการไหลของอากาศในช่องที่มีขนาดใหญ่

                                               มีถุงลม 6 ขนาด สามารถเปลี่ยนได้โดยง่าย
                                               Measurement of air delivery or exhaust
                                               แสดผลการไหลและอุณหภูมิได้พร้อมกัน
                                               ย่านวัด : 85 – 4,000 m3/h
                                               หน่วยวัด : m3/h, cfm, l/s
                                               เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยพอร์ต RS 232


                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
เครื่องวัดความชื้นในอากาศ
Hygrometers

16
                                    HD100
                                               เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ

                                               ย่านวัดความชื้น 5 – 95  %RH 
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +70
°C ,
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ(dew point)   –40 ถึง  +70
°Ctd

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

17
                                   HD150
                                              เครื่องความชื้นและอุณหภูมิ(สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร)
                                             
มีสารเคลือบผิวต้านแบคทีเรีย
                                                      ย่านวัดความชื้น 5 – 95  %RH
                                                      ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง +70
°C, RH –40 ถึง +70 °Ctd
                                                      มีสัญญาณเตือนเพื่อเสถียรภาพการวัด
                                                      มีสัญญาณเตือนเมื่อถึงค่าที่ตั้งไว้
                                                      ป้องกันน้ำและฝุ่น, IP65

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

18
                                   HD200/ HD200HT
                                              เครื่องความชื้นและอุณหภูมิ

                                               ย่านวัดความชื้น 3 – 98  %RH 
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง +80
°C (HD200)
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –40 ถึง +180
°C ( HD200HT)
                                               Thermocouple module:
                                               –200 ถึง +1300 , -100 ถึง +750, -200 ถึง +400
°C
                                               Current/voltage module (0/4 –20mA,  0-10V)
                                               สามารถเก็บค่าที่วัดได้ 8,000 จุด และต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
Thermometer

19
                                   TM200
                                               ต่อหัววัดภายนอกได้ 2 ช่อง
                                               Thermocouple module
                                               Current/voltage module (0/4 –20mA,  0-10V)
                                               Pt100, Thermocouple K, J, T
                                               ย่านการวัด -100 ถึง +400
°C,  -200 ถึง +1300 °C,  -100 ถึง +750 °C, -200 ถึง +400 °C
                                               สามารถเก็บค่าที่วัดได้ 8,000 จุด และต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

                                                                                                                                                     download รายละเอียดสินค้า

20

                                   TN 100/TN150
                                               หัววัดอุณหภูมิแบบ NTC.
                                               1 or 2 channels
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ   –40 ถึง  +120
°C
                                               มีฟังก์ชั่น  units, hold, min-max, Auto-extinction
                                               มีสัญญาณเตือนเพื่อเสถียรภาพการวัด
                                               มีสัญญาณเตือนเมื่อถึงค่าที่ตั้งไว้

                                                                                                                                                     download รายละเอียดสินค้า


21

                                   TR100/TR150
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –100 ถึง  +400 °C
                                               Probeแบบ Pt100, Pt1000
                                               1 หรือ 2 channels


                                                                                                                                                     download รายละเอียดสินค้า


22

                                   TK100/TK150
                                               1 หรือ 2 channels.
                                                Thermocouple K, J, T
                                               K : -200  ถึง +1300
°C
                                               J : -100  ถึง +750
°C
                                               T : -200  ถึง +400
°C
                                                                                                                                                     download รายละเอียดสินค้า

   เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

23

                                   TK150/152
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ :  -50 ถึง +250 °C


24

                                   TN150/151
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ :  -50 ถึง +120 °C


25

                                   TR150/152
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ :  -50 ถึง +250 °C

   Black Ball Thermometer

26

                                   เครื่องวัดรังสีความร้อน
                                             Rradiant temperature

                                              โพรปอยู่ในวัตถุทรงกลมสีดำ วัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสีความร้อน สามารถใช้กับเครื่องวัด
                                              อุณหภูมิอื่นๆได้


                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดระดับความดังเสียง
Sound level meter

27
                                   DB100/200/300
                                               ย่านวัดเสียง 30-120 dB.
                                               Frequency weighting :
                                               Time weighting : Slow and fast
                                               สามารถเก็บค่า สูงสุดต่ำสุดได้

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า
เครื่องวัดคุณภาพอากาศ
Air Quality
CO  meter          CO2  meter

28
                                   AQ100 
                                              เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ
                                        CO2 meter
                                               ย่านวัดคาร์บอนไดออกไซด์ 0 - 5,000 ppm
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –20  ถึง   +80 °C

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

29
                                   AQ200
                                            
เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์
                                        มิเตอร์วัด CO/CO2  / อุณหภูมิ / ความชื้น / ความดันบรรยากาศ

                                               ย่านวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 0 - 1,000 ppm
                                               ย่านวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 0- 5,000 ppm
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ -20 ถึง +80
°C
                                               ย่านวัดความชื้นสัมพัทธ์ 3 - 98 %RH
                                               ย่านวัดความดัน 800 - 1,100 mbar
                                               Climatic conditions module
                                               Thermocouple module
                                               Current/voltage module ส่งสัญญาณออก 0/4 - 20 mA and 0 - 10 V
                                               สามารถเก็บค่าที่วัดได้ 8,000 จุด และต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
เครื่องวัดความเร็วรอบ
Tachometer

30
       
                                   CT100
                                             
เครื่องวัดความเร็วรอบ (rpm)
                                               วัดโดยใช้แสง(Optical) : 60 – 60,000 รอบ/นาที (rpm)
                                               วัดโดยการสัมผัส(Contact) : 30 – 30,000 รอบ/นาที (rpm)

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
เครื่องวัดแสง
Solari meter

31
                                   SL 100
                                               เครื่องวัดกำลังงานแสง  (solar power)

                                               ตรวจวัดและเช็คกำลังงานแสงอาทิตย์เฉพาะจุด (solar power) (W/m2)
                                                  Measurement and spot check of solar power (W/m2)
                                                  Instantaneous, average, min/max values, hold function
                                               ย่านความยาวคลื่นแสง : 400 - 1100 nm
                                               คำนวณค่าพลังงานเป็นหน่วย Wh/m2
                                               เก็บค่าการวัดอัตโนมัติเมื่อปิดเครื่อง

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

32
                                   SL 200
                                              เครื่องวัดพลังงานแสง

                                               ตรวจวัดและเช็คกำลังงานแสงอาทิตย์เฉพาะจุด (solar power) (W/m2)
                                                  Measurement and spot check of solar power (W/m2)
                                                  Instantaneous, average, min/max values, hold function
                                               ย่านความยาวคลื่นแสง: 400 - 1100 nm
                                               คำนวณค่าพลังงานเป็นหน่วย Wh/m2
                                               บันทึกค่าที่วัดได้

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า
เครื่องวัดหลายพารามิเตอร์
Multifunction

33
                                   AMI300
                                              เครื่องวัดพารามิเตอร์

                                               ทำงานได้หลากหลายและใช้งานง่าย
                                               จอแสดงผลขนาดใหญ่
                                               ใช้ได้กับโพรปไร้สายและมีสาย
                                               สามารถเก็บค่าที่วัดได้ 12,000 จุดสามารถวัดได้ทั้ง ความชื้น, อุณหภูมิ, คุณภาพอากาศ,
                                                  ความดัน, อัตราความเร็วลม, กระแสลม(flow)

                                                                                     download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ     download
Features
 
โพรปไร้สาย
Wireless probes

34
 
     
                                   โพรปแบบใบพัดวัดความเร็วลม
                                               ใช้ได้กับรุ่น : VT200 และ AMI300
                                               เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 100 มม.
                                                  ย่านวัดความเร็วลม : 0.2 - 35 เมตร/วินาที
                                               เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 70 มม. 
                                                  ย่านวัดความเร็วลม : 0.3  - 35 เมตร/วินาที

35
                                   โพรปวัดอุณหภูมิ
                                              มีโพรปให้เลือกหลายแบบสำหรับงานวัดที่หลากหลาย เช่น งานวัดทั่วไป, โพรปปลายแหลม,                                                          วัดอุณหภูมิผิวโดยการสัมผัส, วัดอุณหภูมิอากาศโดยรอบ และอื่นๆ
                                               ใช้ได้กับรุ่น : VT200, AQ200, TM200, HD200
                                               Type : Pt 100 / Pt 1000, NTC , Thermocouple

36
                                   โพรปวัดความชื้น
                                               ใช้ได้กับรุ่น : AMI 300, HD 200
                                               ย่านวัดความชื้น 3 - 98%RH
                                               การวัดความชื้น : เซ็นเซอร์แบบค่าความจุทางไฟฟ้า
                                               เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ : Pt100 class 1/3 DIN
                                               Standard model : ด้ามจับแบบABS วัดอุณหภูมิ : -20 ถึง +80
°C
                                               รุ่นอุณหภูมิสูง : ด้ามจับแบบABS และ ปลอกป้องกันความร้อน วัดอุณหภูมิ     -40 ถึง +180
°C
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document