เซ็นเซอร์วัดความดัน
Pressure Sensor
OEM Pressure Sensors
1
350S
      miniature pressure transducer

        ย่านวัดความดัน :
           0 - 0.35, …, 0 - 150 bar
        สัญญาณออก(Output) : Wheatstone bridge (mV)
          50 (<1 bar), 100
        อุณหภูมิใช้งาน  -45 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
2
352S
      miniature pressure transducer

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 0.35, …, 0 - 35 bar
        สัญญาณออก(Output) : Wheatstone bridge (mV)
          50 (<1 bar), 10
        อุณหภูมิใช้งาน  -45 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
3
357S
      TO housing OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 0.73, …,  0 - 10 psi
          0 - 1, …,  0 - 10 bar
        สัญญาณออก(Output) :
          > 30mV (ที่ย่านวัด 0 - 3 psi)
          > 50mV (ที่ย่านวัด 0 - 3, 0 - 0.35 psi)
          > 70mV (ที่ย่านวัด 0 - 5 psi)
        อุณหภูมิใช้งาน  -40 ถึง +120
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
4
664F
      semi flush diaphram OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 16, …,  0 - 1,000 bar
        สัญญาณออก(Output) : Wheatstone bridge
          1 mV (ที่ย่านวัด 0 - 16 bar)
          1.5 mV (ที่ย่านวัด < 0 – 25 bar)
          2 mV (ทุกย่านวัด)
        อุณหภูมิใช้งาน  –20 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
5
664F-a
      general purpose OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 16, …, 0 - 1,000 bar
        สัญญาณออก(Output) : Wheatstone bridge
          1 mV (ที่ย่านวัด 0 - 16 bar)
          1.5 mV (ที่ย่านวัด < 0 – 25 bar)
          2 mV (ทุกย่านวัด)
        อุณหภูมิใช้งาน  -20 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
6
664F-b
      flush diaphram OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 16, …, 0 - 1,000 bar
        สัญญาณออก(Output) : Wheatstone bridge
          1 mV (ที่ย่านวัด 0 - 16 bar)
          1.5 mV (ที่ย่านวัด < 0 - 20 bar)
          2 mV (ทุกย่านวัด)
        อุณหภูมิใช้งาน  -20 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
7
664F-c
      semi flush diaphram OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 16, …, 0 - 1,000 bar
        สัญญาณออก(Output) : Wheatstone bridge
          1 mV (ที่ย่านวัด 0 - 16 bar)
          1.5 mV (ที่ย่านวัด < 0 - 25 bar)
          2 mV (ทุกย่านวัด)
        อุณหภูมิใช้งาน  -20 ถึง +125
°C

                                                                                                  download 
รายละเอียดสินค้า
8
112S
       low pressure sensor of plastic packaging

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 5, …, 0 - 150 psi (G, A)
        สัญญาณออก(Output) : Wheatstone bridge
          > 50 mV
        อุณหภูมิใช้งาน  -20 ถึง +85
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
9
113S
       low pressure sensor of plastic packaging

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 5, …, 0 - 150 psi (G, A)
        สัญญาณออก(Output) : Wheatstone bridge
          > 60 mV (Standard); 30 mV (min)
        อุณหภูมิใช้งาน :
          -40 ถึง +125
°C (ที่ย่านวัด <  0 - 100 psi)
          -40 ถึง + 85
°C (ที่ย่านวัด 0 - 150 psi)

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
10
115S
       OEM pressure sensors on printed circuit board (PCB)

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 6, …, 0 - 500 kPa (G, A, D)
        สัญญาณออก(Output) : Wheatstone bridge
          > 10mV (ที่ย่านวัด P < 10 kPa)
          > 30mV (ที่ย่านวัด P > 10 kPa)
        อุณหภูมิใช้งาน  -20 ถึง +85
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
11
115C
       metal capacitive differential pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 1.3 ถึง 0 - 15 mbar
        สัญญาณออก(Output) :
          + 100 pF
        อุณหภูมิใช้งาน  -40 ถึง +104
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
Differential Pressure Modules
12
157M
       silicon capacitive differential pressure module

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 6, …, 0 - 500 kPa
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA (2wire)
          Capacitance output : > 10 + 2 pF
        อุณหภูมิใช้งาน  -30 ถึง +80
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
13
160M
       silicon piezoresistive differential pressure module

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 40, …, 0 - 1000 kPa
        สัญญาณออก(Output) :
          50 mV (both diff. & system pressure bridge)
        อุณหภูมิใช้งาน -30 ถึง +80
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
14
315M
      metal capacitive differential pressure module

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 0.1, …, 0 - 10000 kPa,D
          0 - 0.4, …, 0 - 40000 kPa,G
          0 - 2.67, …, 0 - 10000 kPa,A
        สัญญาณออก(Output) :
          capacitive signals with temperature diode หรือ 4 - 20 mA
        อุณหภูมิใช้งาน : -40 ถึง +120
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
101A series non compensated OEM Pressure Sensors
15
101A-a19G
       OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 0.2, …, 0 - 350 bar
        สัญญาณออก(Output) :
          > 45 mV (ที่ย่านวัด 0 - 0.2 bar)
          > 60 mV (ทุกย่านวัด)
        อุณหภูมิใช้งาน : -40 ถึง +120
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
16
101A-a19L
       low pressure OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 0.35, …, 0 - 25 bar
        สัญญาณออก(Output) :
          > 30 mV (ที่ย่านวัด 0 - 0.35, 0 - 0.6 bar)
          > 50 mV (ทุกย่านวัด)
        อุณหภูมิใช้งาน : -30 ถึง +100
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
17
101A-a19H
       high pressure OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 40, …, 0 - 600 bar
        สัญญาณออก(Output) :
          > 50 mV
        อุณหภูมิใช้งาน : -30 ถึง +100
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
18
101A-a12.6L      
      
O-ring seal OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 15, …, 0 - 300 psi
        สัญญาณออก(Output) :
          100 + 30 mV
        อุณหภูมิใช้งาน : -40 ถึง + 80
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
19
101A-b12.6L
       weldable OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 15, …, 0 - 300 psi
        สัญญาณออก(Output) :
          100 + 30 mV
        อุณหภูมิใช้งาน : -40 ถึง + 80
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
101B series compensated OEM Pressure Sensors
20
101B-a19G
       OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 3, …, 0  - 10 psi
          0 - 1, …, 0  - 350 bar
        สัญญาณออก(Output) :
          > 60 mV (Standard)
          > 70 mV (option)
          > 45 mV (ที่ย่านวัด 0 - 3 psi)
        อุณหภูมิใช้งาน : -40 ถึง + 120
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
21
101B-c
       general purpose OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 0.2, …, 0 - 600 bar
        สัญญาณออก(Output) :
          > 45 mV (ที่ย่านวัด 0 - 0.2 bar)
          > 60 mV (ทุกย่านวัด)
        อุณหภูมิใช้งาน -40 ถึง + 120
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
22
101B-a19L
       low pressure OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 0.35, …, 0  - 25 bar
        สัญญาณออก(Output) :
          > 30 mV (ที่ย่านวัด 0 - 0.35, 0 - 0.6 bar)
          > 50 mV (ทุกย่านวัด)
        อุณหภูมิใช้งาน : -30 ถึง + 100
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
23
101B-a19H
       high pressure OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 04, …, 0 - 600 bar
        สัญญาณออก(Output) :
          > 50 mV
        อุณหภูมิใช้งาน : -30 ถึง + 100
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
24
101B-a19TH
        ย่านวัดความดัน :
          0 - 1, …, 0 - 1000 bar
        สัญญาณออก(Output) :
          > 60 mV (standard)
          > 70 mV (option)
          > 45 mV (ที่ย่านวัด 0 - 3 psi)
        อุณหภูมิใช้งาน : -40 ถึง + 120
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
25
101B-a13H
        ย่านวัดความดัน :
          0 - 400, …, 0 - 1000 bar
        สัญญาณออก(Output) :
          > 60 mV
        อุณหภูมิใช้งาน : -45 ถึง + 125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
26
101B-a15G
       OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 35, …, 0 - 350 bar
        สัญญาณออก(Output) :
          90 - 110 mV (standard)
          70 – 130 mV (option)
        อุณหภูมิใช้งาน : -20 ถึง + 80
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
27
101B-a19D
       small profile differential pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 – 0.35, …, 0 - 20 bar,D
        สัญญาณออก(Output) :
          90 - 110 mV (standard)
          70 – 130 mV (option)
        อุณหภูมิใช้งาน : -20 ถึง + 80
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
28
101B-b1
       screw in OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 1, …, 0 - 100 bar
        สัญญาณออก(Output) :
          > 60 mV
        อุณหภูมิใช้งาน : -20 ถึง + 80
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
29
101B-b2
       small screw in OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 – 0.35, …, 0 - 70 bar
        สัญญาณออก(Output) :
          90 - 110 mV (standard)
          70 – 130 mV (option)
        อุณหภูมิใช้งาน : -20 ถึง + 80
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
30
101B-a12.6L
       O-ring seal OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 15, …, 0 - 300 psi
        สัญญาณออก(Output) :
          100 + 30 mV
        อุณหภูมิใช้งาน : -40 ถึง + 80
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
31
101B-b12.6L
       weldable OEM pressure sensor

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 15, …, 0 - 300 psi
        สัญญาณออก(Output) :
          100 + 30 mV
        อุณหภูมิใช้งาน : -40 ถึง + 80
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document