เครื่องวัดความดันก๊าซและของเหลว
ย่านวัดความดัน –200 mbar,  ….  , 0 - 4000 bar
สัญญาณออก  4-20 mA หรือ 0-1, 0-5, 0-10 V
มีจอแสดงผลในตัวและ HART protocol
Industrial Pressure Transducers & Transmitters
1
103S
      
short length pressure transducer / pressure transmitter
        ย่านวัดความดัน : 0 - 6, …, 0 - 1000 bar
        สัญญาณออก(Output) : 4 - 20 mA หรือ 0.5 - 5 V, 0.5 - 10 V
        อุณหภูมิใช้งาน  -20 ถึง +85
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
2
130C
       ceramic pressure transducer / pressure transmitter
        ย่านวัดความดัน :
          -1 ถึง 1, …, 0 - 600 bar,A
          0 - 50, …, 0 - 50 bar,A
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA หรือ 0.5 - 4.5 V, 0 - 5V, 0 - 10 V
        อุณหภูมิใช้งาน  -40 ถึง +135
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
3
615F
      
Semi flush diaphram pressure transducers / pressure
    
transmitter
        ย่านวัดความดัน : 0 - 6, …, 0 - 1000 bar
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA หรือ 0.5 - 5 V, 0.5 - 10 V
        อุณหภูมิใช้งาน  -20 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
4
131S
      
 silicon pressure transducer / pressure transmitter

        ย่านวัดความดัน : 0 – 0.25, …, 0 - 600 bar
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA หรือ 0.5 - 5 V, 0.5 - 10 V
        อุณหภูมิใช้งาน  -40 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
5
616F
      
flush diaphram pressure transducer / pressure transmitter
        ย่านวัดความดัน : 0 - 16, …, 0 - 1000 bar,g
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA หรือ 0.5 - 5 V, 0.5 - 10 V
        อุณหภูมิใช้งาน  -20 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
6
132F
       
strain gauge pressure transducer / pressure transmitter
        ย่านวัดความดัน : 0 – 20, …, 0 - 700 bar,g
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA หรือ 0.5 - 5 V, 0.5 - 10 V
        อุณหภูมิใช้งาน  -20 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
7
622F
      
outer thread pressure transducer / pressure transmitter
        ย่านวัดความดัน : 0 - 16, …, 0 - 1000 bar,g
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA หรือ 1 - 5 V, 1 - 10 V
        อุณหภูมิใช้งาน  -20 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
8
722F
      
high pressure ranges pressure transducer / pressure                         transmitter
        ย่านวัดความดัน : 0 - 1600, …, 0 - 4000 bar,g
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA หรือ 1 - 5 V, 1 - 10 V
        อุณหภูมิใช้งาน  -20 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
9
625F
      
inner thread pressure transducer / pressure transmitter
        ย่านวัดความดัน : 0 - 16, …, 0 - 1000 bar,g
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA หรือ 1 - 5 V, 1 - 10 V
        อุณหภูมิใช้งาน  -20 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
10
435C
      
low pressure transducers / transmitters
        ย่านวัดความดัน : 0 - 50, …, 0 - 200 mbar,g
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA
        อุณหภูมิใช้งาน  -30 ถึง +80
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
11
430S
      
low pressure transducers / transmitter
        ย่านวัดความดัน :
          -30 ถึง 70, -100 ถึง 1000 bar,g
          0 - 500, …, 0 - 2000 bar,A
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20mA หรือ 0.5 - 5 V, 0.5 - 10 V
        อุณหภูมิใช้งาน  -40 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
12
215T
      heavy duty ceramic pressure transmitter

        ย่านวัดความดัน :
          0 - 1, ..., 0 - 70 kPa,G
          0 - 1, …, 0 - 200 bar,G
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA, HART protocol
        อุณหภูมิใช้งาน  -40 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
13
225T
     
heavy duty silicon pressure transmitter
        ย่านวัดความดัน :
          0 – 1.5, ..., 0 - 70 kPa,(G,A)
          0 - 1, …, 0 - 100 bar,(G,A)
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA, HART protocol
        อุณหภูมิใช้งาน  -40 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
14
436C
     
Ceramic pressure transmitter with 4 digit display
        ย่านวัดความดัน :
          0 - 1, ..., 0 - 300 bar,(G,S)
          0 - 1, …, 0 - 5 bar,A
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA, แสดงผลดิจิตอล 4 หลัก
        อุณหภูมิใช้งาน  -40 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
15
436S
     
Silicon pressure transmitter with 4 digit display
        ย่านวัดความดัน :
          0 - 30, ..., 0 – 600 mbar
          0 - 1, …, 0 - 600 bar
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA, แสดงผลดิจิตอล 4 หลัก
        อุณหภูมิใช้งาน  -40 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
16
436F
     
Strain gauge pressure transmitter with 4 digit display
        ย่านวัดความดัน :
          0 - 16, ..., 0 - 2000 bar,G
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA, แสดงผลดิจิตอล 4 หลัก
        อุณหภูมิใช้งาน  -40 ถึง +125
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
17
520S
     
Low profile absolute pressure transmitter
        ย่านวัดความดัน :
          0 - 1.6, ..., 0 - 5 bar,A
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA หรือ 0.5 - 4.5 Vdc
        อุณหภูมิใช้งาน  -10 ถึง +85
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
Differential Pressure Transducers & Transmitters
18
113T
      
metal capacitive differential pressure transmitter
        ย่านวัดความดัน :
          0 - 0.2, ..., 0 - 10000 kPa,D
          0 - 1, ..., 0 - 40000 kPa,G
          0 – 6.7, ..., 0 - 10000 kPa,A
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA
        อุณหภูมิใช้งาน  -40 ถึง +120
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
19
115T
      
metal capacitive differential pressure transmitter
        ย่านวัดความดัน :
          0 - 0.25, ..., 0 - 6890 kPa,D
          0 - 1.3, ..., 0 - 41370 kPa,G
          0 - 6.2, ..., 0 - 6890 kPa,A
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA
        อุณหภูมิใช้งาน  -40 ถึง +120
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
20
313T
      
metal capacitive differential pressure transmitter
        ย่านวัดความดัน :
          0 - 0.1, ..., 0 - 10000 kPa,D
          0 - .04, ..., 0 - 40000 kPa,G
          0 - 2.67, ..., 0 - 10000 kPa,A
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA, HART protocol
        อุณหภูมิใช้งาน  -40 ถึง +85
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
21
315T
     
metal capacitive differential pressure transmitter
        ย่านวัดความดัน :
          0 - 0.1, ..., 0 - 6890 kPa,D
          0 – 0.75, ..., 0 - 41370 kPa,G
          0 – 3.7, ..., 0 - 6890 kPa,A
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA, HART protocol
        อุณหภูมิใช้งาน  -40 ถึง +85
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
22
157T
      
silicon capacitive differential pressure  transmitter
        ย่านวัดความดัน :
          0 - 1, ..., 0 - 500 kPa,D
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA, HART protocol
        อุณหภูมิใช้งาน  -40 ถึง +85
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
23
160T
      
silicon piezoresistive differential pressure  transmitter
        ย่านวัดความดัน :
          0 - 40, ..., 0 - 1000 kPa,D
          0 - 100, 0 - 160 bar (abs)
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA, HART protocol
        อุณหภูมิใช้งาน  -30 ถึง +80
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
24
219D
     
silicon differential pressure transducers & transmitters
        ย่านวัดความดัน :
          0 - 8, ..., 0 - 2000 kPa,D
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA, 1 - 5 หรือ 1 - 10 Vdc
        อุณหภูมิใช้งาน  -30 ถึง +100
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
25
319D
     
differential pressure transmitter
        ย่านวัดความดัน :
          0 - 0.1, ..., 0 - 20 bar,D
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA, 1 - 5 หรือ 1 - 10 Vdc
        อุณหภูมิใช้งาน  -10 ถึง +80
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
26
496D
     
differential low pressure transmitters
        ย่านวัดความดัน :
          0 – 0.15, ..., 0 - 1 psi
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mA
        อุณหภูมิใช้งาน  -10 ถึง +85
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
27
493D
      
differential pressure transmitters
        ย่านวัดความดัน :
          0 - 0.15, ..., 0 – 14.5 psi
        สัญญาณออก(Output) :
          4 - 20 mAหรือ 0.5 – 5, 0.5 - 10 Vdc
        อุณหภูมิใช้งาน  -20 ถึง +80
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า

*** ย่านวัดความดันอื่นๆ สั่งผลิตได้ ***

Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document